Εγκύκλιος αρ. 1 / 2015: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΕ ΣΤΙΣ 7/2/2015

Αγαπητοί Συνάδελφοι, σάς ευχόμεθα χρόνια πολλά και καλή χρονιά.. Εν συνεχεία της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, που σάς αποστείλαμε στις 2/1/2015, σάς ενημερώνουμε με την παρούσα Εγκύκλιο για την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ και παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε λεπτομερώς και εφαρμόσετε επακριβώς τα όσα αναφέρονται σε αυτή προς αποφυγή παρερμηνειών και ενδεχομένων συνεπειών.

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Αρ. Πρωτ. 2                                                   Αθήνα, 2/1/2015

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ 

Προς

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

Μέλη της ΑΣΠΕ

ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

της 7ης Φεβρουαρίου 2015 

 

Εγκύκλιος αρ. 1 / 2015 

 

-Α-

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΕ ΣΤΙΣ 7/2/2015 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, σάς ευχόμεθα χρόνια πολλά και καλή χρονιά..

            Εν συνεχεία της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, που σάς αποστείλαμε στις 2/1/2015, σάς ενημερώνουμε με την παρούσα Εγκύκλιο για την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ και παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε λεπτομερώς και εφαρμόσετε επακριβώς τα όσα αναφέρονται σε αυτή προς αποφυγή παρερμηνειών και ενδεχομένων συνεπειών.

            Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ κατά τη Συνεδρίασή του στης 20/12/2014 αποφάσισε τη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των πολυτεκνικών Συλλόγων - μελών της ΑΣΠΕ για τις 7 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα ενάρξεως 9.30 π.μ. στην έδρα της ΑΣΠΕ, Πλ. Ελευθερίας 22, (1ος όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα όσα περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη και στην παρούσα Εγκύκλιο πρόσκληση που ήδη σάς έχουμε αποστείλει. (Σχετικό 1).

            Παρακαλούμε να αποστείλετε έγκαιρα όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την αποφυγή οποιωνδήποτε προβλημάτων.

            Συγκεκριμένα κάθε Σωματείο, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΑΣΠΕ, για την έγκυρη και νόμιμη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση πρέπει να τηρήσει τα ακόλουθα:

 

- Ι -

            Σωματείο που έχει λήξει η θητεία της Διοικήσεώς του δεν μπορεί  και δεν δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

 

- ΙΙ -

            Σωματείο που έχει διορισμένη προσωρινή Διοίκηση από το Πρωτοδικείο ή έχουν ακυρωθεί οι εκλογές του δεν μπορεί και δεν δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

 

- ΙΙΙ -

Σωματείο που δεν θα έχει καταβάλλει προς την ΑΣΠΕ, μέχρι 6 Φεβρουαρίου 2015, την ελάχιστη συνδρομή του για το έτος 2014, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ στη συνεδρίασή του στις 14/12/2013 και υπολογίσθηκε με βάση τον αριθμό των πολυτέκνων οικογενειών – μελών κάθε Σωματείου, πολλαπλασιαζόμενου του αριθμού αυτού επί 2 ευρώ, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση, θα αποκλεισθεί από τη Γενική Συνέλευση.

           

-IV  -

            Κάθε Σωματείο υποχρεούται να έχει καταθέσει τα νομιμοποιητικά του έγγραφα στην ΑΣΠΕ, για την συμμετοχή των Αντιπροσώπων του στην συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, το αργότερο μέχρι και της 3ης Φεβρουαρίου 2015, αλλιώς αποκλείεται και δεν δικαιούται συμμετοχής, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 26 του καταστατικού της ΑΣΠΕ.

 

V -

            Τα έγγραφα που υποχρεούται να καταθέσει κάθε Σωματείο για να έχει νόμιμη εκπροσώπηση και να δικαιούται συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

-α-

            Εάν η εκλογή των αντιπροσώπων έχει γίνει απ' ευθείας με εκλογή από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου:

            1.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής  Συνελεύσεως από το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως(επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα του Σωματείου) από το οποίο να προκύπτει πως η εκλογή των αντιπροσώπων για την ΑΣΠΕ έχει γίνει απευθείας από τη Γενική Συνέλευση.

            2.-        Συμπληρωμένο το πληρεξούσιο που επισυνάπτεται (Υπόδειγμα Νο 1).

 

-β-

            Εάν η εκλογή των αντιπροσώπων έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, κατόπιν εξουσιοδοτήσεώς του από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου:

1.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής  Συνελεύσεως από το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής ή το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως(επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα του Σωματείου) από το οποίο να φαίνεται η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

            2.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Γενικής  Συνελεύσεως, (επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα), από το οποίο να προκύπτει ότι η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει αυτό τους αντιπροσώπους για τη Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

            3.-        Φωτοτυπικό αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, (επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα), από το οποίο να προκύπτει η εκλογή των αντιπροσώπων για τη Γεν. Συνέλευση της ΑΣΠΕ.

            4.-        Συμπληρωμένο το πληρεξούσιο που επισυνάπτεται (Υπόδειγμα Νο 2).

VI -

            Οι αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα και να σημειώνεται  παραπλεύρως του ονοματεπώνυμου του αντιπροσώπου και ο αριθμός μητρώου της ΑΣΠΕ και του Συλλόγου του.

 

-  VII -

Έγγραφα  που έχουν σταλεί για προηγούμενες Γενικές  Συνελεύσεις δεν πρόκειται να ληφθούν υπόψη.

 

-   VIII -

            Διάταξη καταστατικού Σωματείου που ορίζει ότι οι αντιπρόσωποι για την ΑΣΠΕ εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότησή του από τη Γενική Συνέλευση, δεν ισχύει, γιατί εδώ έχει εφαρμογή μόνον το καταστατικό της ΑΣΠΕ και ισχύουν όσα αναγράφονται στην παρούσα.

 

-Β-

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

           

Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι της 3ης             Φεβρουαρίου 2015, αλλιώς αποκλείονται (άρθρο 26 παρ. 6 του Καταστατικού).

Επισυνάπτεται υπόδειγμα αιτήσεως υποψηφιοτήτων (Σχετικό 3).

 

-Γ-

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΠΕ ΓΙΑ ΤΟ 2015

1.         Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ, στη Συνεδρίασή του στις 20/12/2014, αποφάσισε όπως οι συνδρομές των Σωματείων προς την ΑΣΠΕ, για το  έτος 2015, θα υπολογισθούν και θα καταβληθούν με βάση τον αριθμό των πολυτέκνων οικογενειών – μελών κάθε Σωματείου, πολλαπλασιαζομένου του αριθμού των μελών επί 2 ευρώ, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.

2.         Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε στην παρούσα Εγκύκλιο κατάσταση που δείχνει το συνολικό αριθμό των πολυτέκνων οικογενειών – μελών σας, που είναι εγγεγραμμένες στη δύναμη του Συλλόγου σας, όπως ο αριθμός αυτός προκύπτει από το αρχείο της ΑΣΠΕ, με ενημέρωση μέχρι 31/12/2014.

3.         Εξυπακούεται πως η προμήθεια εκ μέρους των Σωματείων των ενσήμων για το έτος 2015, θα γίνεται μόνο με την αντικαταβολή του αντίστοιχου ποσού.

 

-Δ-

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΑΝ

ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΠΕ

 

            Εν όψει της συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης της ΑΣΠΕ, σάς επισημαίνουμε τις συνέπειες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 29 του καταστατικού της ΑΣΠΕ, στις περιπτώσεις εκείνες που κάποιο Σωματείο – Μέλος της ΑΣΠΕ δεν εκπροσωπηθεί σε δύο Γενικές Συνελεύσεις, με βάση την οποία:

 

«Σωματείο που δεν εκπροσωπήθηκε με αντιπροσώπους ή αντιπρόσωπο σε δύο συνεχείς Γενικές Συνελεύσεις παύει αυτομάτως να αποτελεί μέλος της ΑΣΠΕ και αίρεται η αναγνώριση αυτού από την ΑΣΠΕ».

 

-Ε-

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

 

1.         Τελευταίως δημοσιεύθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες ήσαν  κατάφορα παράνομες, αφού αγνοούσαν παντελώς την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006, που προέβλεπε ρητά:

«Η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος».

Ενδεικτικά μνημονεύονται οι παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις:

 

·         Υπ΄ αριθμ. Φ1/161753/Β3 (ΦΕΚ 2665/Β/8-10-2014) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Ανδρέα Λοβέρδου: «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσεις εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών κ.λπ.»

·         Υπ΄ αριθμ. 47852/2416 (ΦΕΚ 3408/Β/18-12-2014) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου: «Καθορισμός των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύπου της αίτησης  - υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του Ν.2643/1998»

·         Υπ’ αριθμ. Δ 27/οικ.  15239/645/2013 (ΦΕΚ 1227/Β/16-5-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνου και του Ειδικού Επιδόματος σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες Οικογένειες « κ.ά.

Με τις παραπάνω αποφάσεις, οι οποίες καταργήθηκαν με την αναφερομένη παρακάτω διάταξη, για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας ήταν αρκετή η κατάθεση ή προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο μόνο του πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως και όλως παρανόμως δεν απαιτείτο πλέον αυτό να συνοδεύεται και από το πιστοποιητικό της πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ.

Ως αντιλαμβάνεται κανείς, με την παραπάνω μεθόδευση, που ήταν

εκ του πονηρού, μπορούσε κάποιος να επικαλεσθεί την πολυτεκνική ιδιότητα, με μόνο το πιστοποιητικό οικογενειακής του καταστάσεως, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών, με αποτέλεσμα, μη πολύτεκνοι, να καταλαμβάνουν θέσεις πολυτέκνων.

 

2.         Για το προκείμενο θέμα, αντιπροσωπεία της ηγεσίας της ΑΣΠΕ, είχε συνάντηση στις 29/10/2014 με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και ύστερα από τεκμηριωμένη ενημέρωσή του, κατανόησε το όλο θέμα και έφερε στη Βουλή σχετική πρόταση – τροπολογία η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014) και ειδικώτερα στην παρ. 9 του άρθρου 67 που ορίζει:    

«9. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προσλήψεων   προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου περί πολυτέκνων οριζόμενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόμενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής  Απόφασης κ.λπ. καταργείται.»

            Να λοιπόν, που βρέθηκε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και απεκατέστησε τη νομιμότητα, αφού με την ψηφισθείσα ως άνω διάταξη, για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας είναι απαραίτητη και η προσκόμιση – κατάθεση και του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, οπότε με τον τρόπο αυτό τίθεται τέλος στο μέχρι σήμερα υφιστάμενο αμαρτωλό καθεστώς όπου, μη πολύτεκνοι, κατελάμβαναν θέσεις πολυτέκνων.

            Του λοιπού στους διαγωνισμούς – προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, του ΟΑΕΔ και των άλλων Φορέων, για όσους επικαλούνται την πολυτεκνική ιδιότητα θα πρέπει οι αρμόδιοι Φορείς, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, να ζητούν υποχρεωτικά και την υποβολή του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ, οι δε πολύτεκνοι (γονείς και παιδιά) να μεριμνούν για την κατάθεση του πιστοποιητικού αυτού. 

 

-Στ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

 

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 και τη ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/οικ.56 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 2ας Ιανουαρίου 2015, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος απαγορεύεται η έκδοση πράξεων διορισμού ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων. Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά, και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

Ως εκ τούτου, αναστέλλονται: η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Επιτροπές Πανελλαδικά του Ν. 2643/98 καθώς και η συμπληρωματική προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Λαμίας.  Η έναρξη των αιτήσεων θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

                       

Για το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ

        Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας                      Ο Διευθυντής 

 Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ Χρυσόγελος          Χαράλαμπος Παύλος

 

Επισυνάπτονται: 

1.      Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης (Σχετικό 1)

2.      Υπόδειγμα Νο 1

3.      Υπόδειγμα Νο 2

4.      Αίτηση Υποψηφιοτήτων (Σχετικό 2)

5.      Κατάσταση Συλλόγων – Μελών της ΑΣΠΕ (Σχετικό 3)

===

 ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

                                                                                                                                    Σχετικό  1

   Αρ. Πρωτ. 2                                                                                                  Αθήνα, 2/1/2015

 

Προς

όλες  τις  Πολυτεκνικές Οργανώσεις-

Μέλη της ΑΣΠΕ

ενόψει  της Γενικής Συνέλευσης της ΑΣΠΕ

στις 7 Φεβρουαρίου 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΣΠΕ

 

Σύμφωνα με την, από 20-12-2014, απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΣΠΕ,

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

όλα τα Σωματεία – Μέλη της ΑΣΠΕ, μεταξύ των οποίων και το Σωματείο σάς σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην Αθήνα  στην αίθουσα της ΑΣΠΕ, Πλατεία Ελευθερίας 22 (1ος όροφος), στις  7 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα ενάρξεως 9.30 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

α.        Εκλογή Προεδρείου (Προέδρου – Αντιπροέδρου – Γραμματέα) Γενικής Συνελεύσεως και Εφορευτικής Επιτροπής.

β.         Έγκριση Προϋπολογισμού 2015.

γ.         Ανάγνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ.        Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός του έτους 2014 και διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την έγκρισή τους ή μη.

 

Σημείωση:

Όμοια σάς απεστάλει και στις 2/1/2015

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ,

     Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας                        Ο Διευθυντής 

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ Χρυσόγελος           Χαράλαμπος Παύλος

 

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                                                                                                                                                                                                  ΥπόδειγμαΝο 2

 

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ..........................................................................................................................................

 

ΠΡΟΣ

 

Τον κ.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

            Σας ανακοινώνουμε ότι μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις .......................................... και με την οποία δόθηκε αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσής μας να ορίσει τον αντιπρόσωπό της στην  Γενική Συνέλευση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου 2015,το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή που πάρθηκε στην Συνεδρίασή του στις ......................................, σας διόρισε αντιπρόσωπό της Οργάνωσής μας για την παραπάνω Συνέλευση και σας

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

 

να αντιπροσωπεύσετε την Οργάνωσή μας στην παραπάνω Γενική Συνέλευση  και να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα της Οργάνωσής μας, με εντολή εν λευκώ, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της ΑΣΠΕ.

 

 

……............................................ 20….

 

 

  Ο Πρόεδρος                         (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)                                     Ο Γ. Γραμματέας

  (υπογραφή)                                                                                           (υπογραφή)

 

 

 

 

ΣΗΜ.: Ο τύπος αυτού του πληρεξουσίου θα χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις που η Γενική συνέλευση της οργάνωσης ανέθεσε στο Διοικητικό  Συμβούλιο την εκλογή του αντιπροσώπου της στη Συνέλευση.

=======

                   ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                                               

  Υπόδειγμα Νο  1

 

Π Λ Η Ρ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο

 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ..........................................................................................................................................

 

ΠΡΟΣ

 

Τον κ.

..........................................................................................................................................

 

Σας ανακοινώνουμε ότι από τη Γενική Συνέλευση που έγινε στις ............................................, εκλεχθήκατε αντιπρόσωπος της  Οργάνωσής μας για την  Γενική Συνέλευση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου 2015 και σας

 

Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε

 

να αντιπροσωπεύσετε την Οργάνωσή μας στην παραπάνω Γενική Συνέλευση της ΑΣΠΕ και με εντολή εν λευκώ, να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα της Οργάνωσής μας, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της ΑΣΠΕ.

 

............................................. 20… 

 

 

  Ο Πρόεδρος                          (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)                                   Ο Γ. Γραμματέας

  (υπογραφή)                                                                                          (υπογραφή)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜ.: Ο τύπος αυτού του πληρεξουσίου θα χρησιμοποιηθεί για τις περιπτώσεις που ο αντιπρόσωπος για τη Συνέλευση εκλέχθηκε απ’ ευθείας από τη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης.